George Boer Photography

Over mijzelf, About myself, 

Als kind maakte ik mijn eerste foto’s met de analoge camera van mijn vader. Mijn fotografie was spontaan en zorgeloos. Dat kind van toen is al vroeg volwassen geworden. De emoties in mijn hart vonden een uitweg via de ratio in mijn hoofd. Ik werd een denker die de wereld graag wil begrijpen.

In mijn fotografie zoek ik naar een creatief contact met de wereld om mij heen. Spelend en intuïtief voorbij het beeld naar de verbeelding gaan. Misschien vind ik daarom zoveel herkenning in de woorden van Albert Camus: ”Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan” (Si le monde était clair, l'art ne serait pas).

Sinds een paar jaar werk ik serieus aan mijn eigen stijl. Zonder een formele fotografieopleiding is die weg langer en ook breder. Op dit moment zijn mijn projecten Urban Life en Urban Nature de creatieve speelplaatsen. Voor deze verschillende werelden gebruik ik ook verschillende technieken. Die diversiteit hoort bij mij. 

Door een minimale toelichting en het weglaten van titels komen mijn beelden op zichzelf te staan. Zo wil ik de waarnemer uitdagen een eigen ontmoeting met mijn werk aan te gaan. Wanneer dat lukt, is mijn doel bereikt: "It's not what you look at that matters, it's what you see."
As a child I took my first pictures with my father's analog camera. My photography was still spontaneous and carefree. That child became an adult at a young age. Emotions in my heart found a way out through the ratio in my head. I became a thinker who likes to understand the world.

In my current photography I look for a creative contact with the surrounding world. Playful and intuitively going beyond the image to the imagination. Maybe that’s why I find so much recognition in the words of Albert Camus: “If the world were clear, art would not exist.”

For a few years I am seriously working on my own style. Without a formal photography education, that road is longer and also wider. Currently my projects Urban Life and Urban Nature are the creative playgrounds. For these different worlds I also use different techniques. That diversity belongs to me. 

Due to minimal explanation and the omission of titles, my images stand on their own. This is how I want to challenge the observer to have his own encounter with my work. If that succeeds my goal will be achieved: "It's not what you look at that matters, it's what you see."


Send e-mail* Input required
Website by Tomston